500₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! 500₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! 500₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! 500₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava!

Aydınlatma Metni

ENPATİKS KEDİ KUMU VE PET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN SOSYAL MEDYA ÇEKİLİŞİ AYDINLATMA METNİ

İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Enpatiks Kedi Kumu Ve Pet Danışmanlık İthalat İhracat Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır.

1. Amaç

Enpatiks Kedi Kumu Ve Pet Danışmanlık İthalat İhracat Limited Şirketi (“Enpatiks” veya “Şirket”),müşterilerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Enpatiks müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin Enpatiks tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
• Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak KVKK’ da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.

2. Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Enpatiks , sosyal medya üzerinden çekilişe katılmanız sebebiyle tarafınızca bildirilen kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Enpatiks tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

Enpatiks tarafından sosyal medya üzerinden toplanan müşterilere ait kişisel veriler şunlardır:

• Ad-soyad, yaşanılan şehir, yaş, e-posta adresi, cep telefonu numarası, Instagram kullanıcı adı, adres bilgisi.

Kişisel verileriniz, Şirketimize elektronik ortamda ibraz etmiş olduğunuz her türlü bilgi belge ve doküman üzerinden tarafınızca verilen bilgiler aracılığı ile fiziksel ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar

Enpatiks, sosyal medya çekilişi kapsamında edinilen ve müşterilere ait kişisel verilerin kullanım amacı ortadan kalksa da başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili müşteri tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Enpatiks tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

3. Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.

a. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Çekiliş Katılım Formunu dolduran kişilere çekilişe katılım hakkı verilmesi, Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
a. Açık Rıza, Sözleşmenin ifası, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

5. Müşterilerin Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

a. Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilmektedir.

b. Kişisel Verileriniz; Faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla ancak bu amaçla sınırlı olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız ‘’Tedarikçilerimiz’’ ile paylaşılabilecektir. (Örneğin noterler, kargo şirketleri )

c. Kişisel Verileriniz; Türk Ticaret Kanununda yer alan yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan veya Şirketler topluluğunda bulunan şirketler arasında yapılan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin kurulması ve ifası, Kanunlarda öngörülmesi, açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’Topluluk Şirketlerimiz’’ ile paylaşılabilecektir. d. Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketleri başlıklı bölümünde her şirket türüne özgü hükümler başta olmak üzere Ticaret Kanunundan ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca doğan bilgi verme ve benzeri yükümlülüklerimiz kapsamında Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK,TBK ve ilgili mevzuat),veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplere dayalı olarak veri sorumlusunun Şirket'inde hisselere (paylara) sahip olan gerçek veya tüzel kişilere yani ‘’Hissedarlara’’ veri aktarımı yapılabilecektir.

e. İştirak ve bağlı ortaklık ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlüğü sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’İştirakler ve bağlı ortaklıklar’’ ile paylaşılabilecektir.

f. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI: Kişisel Verileriniz, aşağıdaki alıcı grupları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesindeki şartlara uymak koşulu ile Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtildiği şartlar altında aktarılabilecektir.

i. Kişisel Verileriniz, bilgi işlem sunucularımızın yurt dışında olması sebebiyle ve e-posta gönderimine konu olması halinde e-posta sunucularımızın yurtdışında olması nedeni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır.

ii. Instagram Çekiliş Kampanyasına katılabilmeniz amacıyla açık rızanızın olması halinde Instagram platformunun yurtdışı merkezli şirket olması sebebiyle bu platform üzerinden çekilişe katılınması ve iletişim kurulması durumunda kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.

6. Müşterilerin Sahip Olduğu Haklar

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak belirttiğimiz adresimize posta yoluyla veya kimliğinizin teyit edildiği e-posta ile iletebilirsiniz.

7. Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ dan doğan taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şekilde veya [https://www.enpatiks.com/iletisim] adresinde yer alan “E-MAİL ([email protected])” aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. Enpatiks başvuru taleplerini KVKK’ nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Müşteri, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Enpatiks'i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Müşteri’nin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Enpatiks'in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Enpatiks tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

8. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusu: Enpatiks Kedi Kumu Ve Pet Danışmanlık İthalat İhracat Limited Şirketi Mersis No : 0335074738500001
E-posta: [email protected]
Adres: Sanayi Mahallesi Çise Sokak No:7 Kocaeli/İzmit

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...